Actuacions i millores del Servei


 

ACTUACIONS I MILLORES EN EL SERVEI

Pel que fa a les actuacions per a millorar la xarxa municipal, es vénen realitzant diverses substitucions de diversos trams de canonades de la xarxa. Fonamentalment es realitzen substitucions de canonades de fibrociment per fosa. Totes aquestes millores en les instal·lacions del servei repercuteixen d'una manera directa en el consum energètic destinat a l'extracció dels diferents pous. Les obres les realitza l'Ajuntament mitjançant la consignació en el seu pressupost d'inversions o mitjançant subvencions procedents de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant o altres organismes, aquestes són les següents:

Any 1999.- Reconeixement TV, neteja i adequació del pou Manel Torres.

Any 1999.- Adquisició d'una motobomba de substitució per al pou Corralet.

Any 2000.- Instal·lació del telecomandament per al control de les instal·lacions del Servei.

Any 2000.- Reconeixement TV, neteja i adequació del pou Manel Torres.

 

Any 2000.- Adquisició d'un variador de freqüència per al pou Sant Antoni.

 

 

Any 2000.- Adquisició d'un variador de freqüència per al pou Corralet.

Any 2001.- Des d'aqueixa data fins a avui, renovació del parc de comptadors dels usuaris.

Any 2001.- Adquisició d'un variador de freqüència per al pou Manel Torres.

 

Any 2001.- Adquisició de bomba i motor de substitució per al Pou Camí Sanet.

 

 

Any 2001.- Renovació de la canonada del carrer Lliri, 545 ml.

Any 2001.- Renovació de canonades zona rural 1a. Fase, 2.270 ml.

Any 2002.- Instal·lació de comptadors per sectors en la xarxa per a telecontrol.

Any 2002.- Renovació de canonades zona rural 2a. Fase, 1.857 ml.

Any 2002.- Implantació cloració automàtica dipòsits d'emmagatzematge El Collao.

 

Any 2002.- Renovació del centre de transformació del pou Camí Sanet.

 

 

Any 2003.- Renovació de quadres elèctrics i maniobra dels pous Sant Antoni i Manel Torres.

Any 2003.- Adquisició d'una motobomba de substitució per al pou Canor.

Any 2004.- Renovació canonades carrer Tulipa, 495 ml.

Año 2005.- Renovación cuadro eléctrico del pozo Corralet.

 

 

 

Any 2005.- Desdoblament de la canonada de 300 mm. des dels dipòsits del Collao al nucli urbà.

Any 2005.- Adquisició bomba substitució pou S. Antoni i canvi del cablatge elèctric bomba en pou Manel Torres.

Any 2006.- Renovació de canonades zona rural 3ª fase, 1.890 ml.

Any 2006.- Renovació dels Centres de transformació dels Pous Sant Antoni i Manel Torres.

 

Any 2006.- Renovació canonades carrer Garrofer i avinguda del Parador, 648 ml.

 

 

 

Any 2007.- Renovació canonades avinguda Fanàdix, 490 ml.

 

Any 2007.- Renovació de la canonada des de Benigembla a Benissa (15 Km), de canonada de 500 mm. de fosa.

 

 

 

Any 2008.-Renovació de les canonades de diversos carrers del nucli de població Altamira-Carrions, 825 ml.

Any 2008.- Substitució de diversos trams de canonada de polietilè a la zona rural i zona turística, 750 ml.

 

Any 2009.- Instal·lació d'estacions remotes de sectorització en el carrer Metge Sala, carrer València i Polígon Industrial.

 

Any 2009.- Primera fase del desbrossament de la conducció de 300 mm des de Benidoleig a Benissa. La zona afectada per l'actuació és el tram d'impulsió des del pou Cami Sanet a l'arqueta de Durá, en la muntanya Siguili de Benidoleig.

 

 

 

Any 2009.- Renovació de les canonades del carrer Lliri i Av. dels Garcías, en la zona turística, amb canonada de fosa en un traçat de 810 m.

 

Any 2009.- Reutilització d'aigües depurades des de l'EDAR Benissa-Senija. 1a Fase. Rellevament d'aigües depurades des de l'EDAR Benissa-Senija, per a usos urbans, regs i neteges, fins a la zona verda de La Corona, on s'ubicara el deposite d'emmagatzemament, el qual es construirà durant l'any 2010.