La reutilització

REUTILITZACIÓ D'AIGÜES DEPURADES.

El reg de les zones verdes de Benissa, s'està realitzant amb aigua de primera qualitat procedent de la xarxa de distribució, amb l'alt cost, tant econòmic com ambiental que això implica a causa de l'excessiu consum de les reserves d'aigua de l'aqüífer. A més, el manteniment de les zones verdes públiques es veu amenaçat en èpoques d'escassetat d'aigua.

 

Algunes de les zones verdes on està projectat l'ús d'aigua depurada

 

 

L'Ajuntament de Benissa, va sol·licitar, i ha estat autoritzat per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, per a l'ús de les aigües residuals depurades de la E.D.A.R. Mancomunada de Benissa-Senija amb un volum de 251.850 a3 l'any, mitjançant una resolució de data 30/09/08, clau 6417/2006 (2006RU0025). L'aprofitament autoritza els usos de reg de zones verdes municipals de la zona sud de la població (parc de la Capella, zona verda de Beniver, pineda de Selva, etc ), zones verdes de l'avinguda d'Europa, Pla de Carrals i polígon industrial "La Pedrera", dotació d'aigua per a serveis al polígon industrial "La Pedrera", i dotació d'aigua per a serveis a la zona esportiva municipal de la Costa.

Amb la reutilització de les aigües depurades es persegueixen, entre altres, els següents objectius:

· Utilitzar aigua procedent de tractament terciari per al reg de les zones verdes, reservant l'aigua de primera qualitat exclusivament per a ús humà directe.

· Assegurar el subministrament d'aigua de reg en situacions de sequera i, per tant, la supervivència dels parcs i jardins públics durant aquests períodes.

· Preservar l'aqüífer del subsòl amb la menor despesa de recursos dels pous.

· Optimitzar l'ús de l'aigua, mitjançant la variació dels horaris de reg per a minimitzar les pèrdues d'aigua per evaporació o evapotranspiració.

· Millora dels sistemes de regs

· Estalvi d'un 20% del consum d'aigua.

· Adequació de les plantacions a les noves demandes establides

· Mentalització de la població en l'estalvi efectiu de l'aigua

· Un estalvi de mes 200.000 m3 d'aigua a l'any.

L'Ajuntament de Benissa aposta fortament per la sostenibilitat en integrar el conjunt d'elements socials, econòmics i ambientals.

Quant als aspectes ambientals cal destacar la disminució de la dependència d'un recurs no renovable, en un principi, com és la reserva d'aigua de l'aqüífer; mitjançant tècniques d'última tecnologia de tractament terciari d'aigües, cosa que permet la reutilització de les mateixes en condicions de total seguretat, sense cap risc, ni efectes secundaris.

Aquestes mesures permetran preservar l'aqüífer i reservar l'aigua exclusivament per a consum humà, integrant-se d'esta manera en les pràctiques de política d'estalvi i ús eficient de l'aigua incloses en el Pla Hidrològic del Xúquer i en l'idea de sostenibilitat del Pla d'Acció de les Comunitat Europea.

També permet variar els patrons de consum, racionalitzant l'ús i consum d'aigua de reg, limitant la seua utilització a l'horari nocturn, per a evitar les pèrdues d'aigua que es produeixen durant les hores més caloroses del dia.

Els beneficis derivats del projecte afecten tots els ciutadans i promouen la igualtat ja que tots són usuaris dels parcs públics, la supervivència de la qual sempre afavoreix als sectors amb menys recursos, que no disposen de zones verdes privades. A més la presència de parcs té un efecte positiu pel que fa a la sensibilització mediambiental, fomentant el respecte per la naturalesa, en tenir l'oportunitat d'apreciar personalment els valors existents en la mateixa i ajudant a comprendre la fragilitat dels mateixos.

L'Excma. Diputació Provincial, ha concedit a l'Ajuntament de Benissa una subvenció del 38 % del cost de l'obra consistent en el rellevament d'aigües residuals depurades des de la E.D.A.R. Mancomunada de Benissa-Senija per a usos urbans. L'obra té un cost de 203.878,10 euros, sent aquesta la primera fase del projecte total per a la utilització de les aigües per als usos autoritzats per la Confederació i que s'estableixen en la concessió. L'obra començarà en breu i serà adjudicada i dirigida per l'Excma. Diputació Provincial.

Durant l'any 2009, es tramitarà la segona fase del projecte total per a la utilització de les aigües per als usos autoritzats per la Confederació i que s'estableixen en la concessió, consistint aquest en la construcció d'un dipòsit d'emmagatzemament d'una capacitat de 280 m3.

Quedarà pendent per a l'any 2010 la tercera fase, consistent en la distribució de l'aigua residual depurada, als dipòsits intermedis d'emmagatzemament i als distints punts de presa (Parc de la Capella, zona verda de Beniver, pineda de Selva, avinguda d'Europa, zona esportiva municipal de la partida de la Costa, pla de Carrals i Bonaire) Finalment està previst que s'arribe amb la distribució al polígon industrial “La Pedrera”.